Αθήνα, 10-3-2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Απόσυρση Ταμειακών Μηχανών (ΦΗΜ) και αποστολή στοιχείων προς την ΑΑΔΕ»

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και τα Ηλεκτρονικά βιβλία αποτελούν βασικό αναπτυξιακό εργαλείο για τις επιχειρήσεις και μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/2014) αποτελούν το βασικό νομοθέτημα στο οποίο προβλέπεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, που με τον ν.4446/2016 συμπληρώθηκε καταλλήλως.

Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σχετίζεται στενά με την υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανών με τις φορολογικές αρχές. Η αποστολή στοιχείων στην ΑΑΔΕ, είτε για συναλλαγές χονδρικής είτε  λιανικής, προϋποθέτει αυξημένες απαιτήσεις τόσο του συστήματος της Υπηρεσίας, όσο και των επιχειρήσεων. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει μία σειρά κατάλληλων και  έγκαιρων προβλέψεων για διάφορα θέματα, ώστε να διασφαλιστεί το κατάλληλο πλαίσιο έκδοσης και αυθεντικοποίησης των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων που θα λαμβάνει η Αρχή, αλλά και η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με βάση τη λιγότερο δυνατή επιβάρυνση.

Η λειτουργία του όλου εγχειρήματος θα πρέπει να γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε οι φορολογικές αρχές να λαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να έχουν πλήρη πληροφόρηση για τις διενεργούμενες συναλλαγές στην αγορά. Αυτό θα ωφελήσει αφενός στην καλύτερη στόχευση των ελέγχων (στατιστικά στοιχεία, συγκρίσιμα μεγέθη μεταξύ όμοιων επιχειρήσεων κλπ) και αφετέρου στη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων, καταργώντας όμως, άλλες υποχρεώσεις των φορολογουμένων (πχ. ΜΥΦ). Αυτό όμως, δεν θα πρέπει να επιφέρει δυσλειτουργίες και επιπρόσθετο οικονομικό βάρος στις πολύ  μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Με δύο αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ φαίνεται ότι το Υπουργείο προχωράει στην ανάκληση αρκετών ΦΗΜ και στην συμπλήρωση των προδιαγραφών για την αποστολή στοιχείων μέσω παρόχων. Συγκεκριμένα με την Απόφαση  Α.1011/2020, που δημοσιεύθηκε στις 24/1/2020 σχετικά με την απόσυρση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών που έλαβαν άδεια από το 2002 με βάση τις ΠΟΛ 1234/2002 και 1135/2005, και με την Απόφαση 1024/2020 που δημοσιεύθηκε στις 6/2/2020 και αφορά την συμπλήρωση των προδιαγραφών για την αποστολή των στοιχείων. Η απόφαση για τις προδιαγραφές αναφέρει μάλιστα ότι η αναβάθμιση των ΦΗΜ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 6/6/2020, ενώ η απόφαση της απόσυρσης ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία την 31/5/202020.

Με βάση λοιπόν, τις δύο αποφάσεις, δημιουργούνται απαιτήσεις στα συστήματα της αρμόδιας Υπηρεσίας, αλλά και επιπρόσθετο οικονομικό βάρος στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη δυσκολία θα υπάρξει επίσης, σε μικρές κοινότητες και απομακρυσμένα χωριά που η διασύνδεση δεν θα είναι εφικτή λόγω δικτύου και οικονομικής αδυναμίας. Ενώ ο χρόνος που έχει ορισθεί (4 μήνες) είναι ελάχιστος και δεν επαρκεί για την αντικατάσταση δεκάδων χιλιάδων παλιών ΦΗΜ και την αναβάθμιση εκατοντάδων χιλιάδων νέων ΦΗΜ ή των προϋπαρχόντων προγραμμάτων.

Θα πρέπει επομένως να αποτιμηθούν τα επιμέρους κόστη υλοποίησης του έργου καθώς και να εξευρεθούν πιθανές πηγές χρηματοδότησης αυτών. Παράλληλα, η υλοποίηση του έργου της αποστολής στοιχείων στην ΑΑΔΕ απαιτεί αυξημένες δικλείδες προστασίας, καθώς εγείρει ζητήματα ασφαλείας σχετικά με τα δεδομένα των φορολογουμένων, ως προς τη λειτουργία των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόνοια σχετικά με την αντικατάσταση των παλαιού τύπου φορολογικών μηχανών, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις της διασύνδεσης, αλλά είναι πιθανό να μην προλάβουν τα στενά χρονικά περιθώρια. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι επιχειρήσεις με δελτίο παραγγελίας ή ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης του λογισμικού ΦΗΜ δεν θα έχουν συνέπειες αν αναβαθμιστούν μετά την 6/6/20.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η ηγεσία του Υπουργείου ώστε να μην επιβαρυνθούν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις; Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο της οίκοθεν επεξεργασίας και αποστολής των δεδομένων, για να μην επιβαρυνθούν οι μικρές επιχειρήσεις με το κόστος της παροχής των στοιχείων;

2.Ποιες ενισχύσεις θα δοθούν στις επιχειρήσεις αυτές για να προχωρήσουν με τη λιγότερο δυνατή επιβάρυνση;Έχει υπάρξει πλάνο ενίσχυσης ή διευκόλυνσης με οποιοδήποτε τρόπο συγκεκριμένων κατηγοριών επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

3.Σχετικά με κατηγορίες επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ήδη παλαιού τύπου ΦΗΜ, οι οποίες δεν υποστηρίζουν τη διαβίβαση και εφόσον η απόσυρση δεν συνδέεται με την πλήρωση της μνήμης, θα δοθούν πρόσθετες ενισχύσεις;

4.Θα υλοποιηθεί η απαλλαγή από την υποβολή ΜΥΦ, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία διασύνδεσης;

5.Τι προβλέπεται για τις επιχειρήσεις σε μικρές κοινότητες και στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, όπου πέραν του οικονομικού βάρος, λόγω του όγκου των συναλλαγών, υπάρχει και το πρόβλημα της μη πρόσβασης στο διαδίκτυο;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Αλεξιάδης Τρύφων