Αθήνα 31.1.2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

 • Εσωτερικών
 • Οικονομικών
 • Προστασίας του Πολίτη
 • Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Λειτουργία λατομείου στη θέση «Γούβα Μπατσί» στη Σαλαμίνα

Στη θέση «Γούβα Μπατσί» της νήσου Σαλαμίνας, η εταιρεία Αγγέλου Λατομεία Σαλαμίνας Α.Ε., με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (αρ.πρωτ. 9774/6301/09-03-2009) παράτεινε τη δραστηριότητά της στους λατομικούς χώρους που εκμεταλλευόταν για μία επιπλέον πενταετία, με προβληματική τήρηση των όρων που απαιτούνταν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και χωρίς την υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου.

Σε συνέχεια πλήθους αποφάσεων ελεγκτικών υπηρεσιών, σχετικά με τη μη σύννομη λειτουργία του λατομείου, ενδεικτικές των οποίων:

 • απόφαση της Επιθεώρησης Μεταλλείων Ν. Ελλάδας (ΕΜΝΕ/Φ.11.3.5Ψ/1/4756/24.11.2011) για απαγόρευση των εξορυκτικών εργασιών,
 • αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων για σφράγιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατομείου (αρ. πρωτ. 396/7.3.2013) και διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις (αρ. πρωτ. 553/2.4.2013),
 • δεσμεύσεις ποσοτήτων παρανόμως εξορυγμένων λατομικών προϊόντων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. 35096/2900/28.6.2013)  και πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. Φ4363/1357 Σχετ. Φ4363/1356 16.5.2013) για επιμέτρηση παράνομων εξαχθέντων λατομικών προϊόντων, με περιγραφή υφιστάμενου ορύγματος σε αναδασωτέα έκταση ποσότητας 1.200.000 m3,ήτοι περίπου 3.500.000 τόνων,
 • επιβολή χρηματικών ποινών για οφειλόμενα μισθώματα στο Δημόσιο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, με έγγραφο του ΣΔΟΕ του Υπουργείου Οικονομικών, (αρ. πρωτ. 15897/31.5.2013) για οφειλές απόδοσης στο Δημόσιο για το έτος 2012, 2010, 2009 αναλογικών μισθωμάτων 102.771,16 €, 96.906,03 €, 90.550,82 € αντίστοιχα,
 • απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. 33940/28066/21.0.2013) με την οποία βεβαιώθηκε, λόγω ελέγχου ΣΔΟΕ, συμπληρωματικό μίσθωμα 49.272,07 για το έτος 2011
 • απόφαση Δημάρχου Σαλαμίνας (261/21.11.2013) για επιβολή προστίμου 559.138,74 € λόγω μη καταβολής τέλους 5% λατομικών προϊόντων,
 • αποφάσεις της Επιθεώρησης Μεταλλείων Ν. Ελλάδας με αριθμούς ΕΜΝΕ/Φ.11.3.ΠΡ.5Ψ/3917/08-11-2012, ΕΜΝΕ/Φ.11.3.ΠΡ.5Ψ/4555/ 13-12-2012, ΕΜΝΕ/Φ.11.3.ΠΡ.5Ψ/518/18-02-2014 και ΕΜΝΕ/Φ.11.3.ΠΡ.5Ψ/2881/ 25-08-2014 με την επιβολή χρηματικών ποινών ύψους 16.000 €, 35.000 €, 40.000 € και 80.000€ αντίστοιχα, για παράνομη εκμετάλλευση του λατομείου,
 • απόφαση της Επιθεώρησης Μεταλλείων Ν. Ελλάδας με αριθμό ΕΜΝΕ/Φ11.3.ΠΡ.5Ψ/650/27-03-2014 με την επιβολή νέας χρηματικής ποινής ύψους 100.000 € για παράνομη εκμετάλλευση του λατομείου,
 • απόφαση Δ.Σ. Δήμου Σαλαμίνας (31.10.2014) που κηρύσσει έκπτωτο τον επιχειρηματία και ζητά να κινηθεί διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης όλων όσων χρωστάει στο Δήμο,
 • έγγραφα αυτοψίας του Δασαρχείου Πειραιά που αναφέρουν ότι συνεχίζεται η εξορυκτική δραστηριότητα και η λειτουργία του σπαστήρα παρά την απαγόρευση και με τα οποία καλούν την εταιρεία να απομακρύνει τον εξοπλισμό και να κατεδαφίσει υπάρχοντα παράνομα κτίσματα,
 • αναφορά-καταγγελία των Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά και Νήσων, Δημάρχου Σαλαμίνας, Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων, Προέδρου  Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Σαλαμίνας, Προέδρου Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, που αναφέρεται σε σωρεία παρατυπιών και παραβάσεων, καθώς και στην παράνομη συνέχιση εξόρυξης και διακίνησης
 • απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Σαλαμίνας (αρ. 49/8.4.2016) για λήψη δραστικών μέτρων για την παράνομη λειτουργία του λατομείου που περιλαμβάνουν αίτημα προς την Αποκεντρωμένη διοίκηση για την αποβολή της εταιρείας από το λατομικό χώρο και διακοπή της ηλεκτροδότησης, καθώς και τη σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας, η οποία δημοσιοποιεί προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, την Επιθεώρηση Μεταλλείων Ν. Ελλάδος και την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Αντιπεριφέρειας Νήσων, το πάνδημο αίτημα  για μη παράταση της μίσθωσης και αποβολή της εταιρείας από τον χώρο,
 • κλίσεις του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για ενέργειες για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του λατομείου που βρίσκονται εντός αναδασωτέας έκτασης,

με απόφασή του (αρ. πρωτ. 65051/656/25.9.2017) ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής απορρίπτει το αίτημα της εταιρείας για παράταση μίσθωσης και την υποχρεώνει να απομακρύνει τον μηχανολογικό εξοπλισμό και να παραδώσει τον χώρο στο Δημόσιο.

Με νέα απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. οικ 104901/877/19.11.2018) συγκροτείται  Επιτροπή για την παραλαβή των λατομικών χώρων με συγκεκριμένη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της.

Στην εν λόγω λατομική περιοχή, όμως πέραν της παραβίασης των απαγορευτικών όρων, η Δ/νση Περιβάλλοντος της ΠΕ Πειραιώς και Νήσων, με έγγραφό της (αρ. πρωτ. 82691/3249/18/16.5.2018), διαπίστωσε ότι η περιοχή έχει μετατραπεί σε παράνομο χώρο εναπόθεσης τεράστιων όγκων στερεών αποβλήτων με πιθανή ανάμιξη επικίνδυνων αποβλήτων, επισημαίνοντας μάλιστα ότι η πρόσβαση προς τους χώρους εναπόθεσης των στερεών αποβλήτων γίνεται αποκλειστικά διαμέσου του λατομικού χώρου της εταιρείας Αγγέλου Λατομεία Σαλαμίνας Α.Ε. και κάλεσε το Α/Τ Σαλαμίνας σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ, να προβεί άμεσα σε ενέργειες επιτήρησης και φύλαξης, για την αποφυγή εναπόθεσης νέων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων και μπαζών.

Στη συνέχεια το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με  την απόφασή του με αριθμό ΥΠΕΝ/ ΣΕΝΕ/ 71027/ 6681/ Φ11.3. ΠΡ.5Ψ/23-10-2018  επέβαλλε χρηματική ποινή ύψους 270.000 € κατά της εταιρίας για καθ’ υποτροπή παράνομη εξόρυξη, επεξεργασία και αποκομιδή αδρανών υλικών με μηχανικά μέσα και εκρηκτικά και διέταξε τη σφράγιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και την κατάσχεση του κινητού εξοπλισμού εξόρυξης, φόρτωσης και μεταφοράς της εταιρίας.

Στην προσφυγή της εταιρείας, απόφαση του Υπουργείου με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΛΜΑΥ/9205/179/24-04-2019, μειώνει τη χρηματική ποινή των 270.000 € σε 160.000 € λόγω ισχύοντος νόμου, ενώ η συμπεριφορά της εταιρείας χαρακτηρίζεται «επαναλαμβανόμενη παραβατική»  (παράνομη εξορυκτική δραστηριότητα).

Μετά από εντολές ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής (τελευταίο Πρωτόκολλο Σφράγισης 6-11-2018), υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά και Νήσων συντάσσουν  εκθέσεις, με τις οποίες διαπιστώνουν παραβιάσεις σφραγίσεων, παρέμβαση και κοπή συρμάτων στις μολυβδοσφραγίδες που είχαν τεθεί στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. 

Στις συνεχιζόμενες καταγγελίες πολιτών περί συνεχιζόμενης δραστηριότητας του λατομείου,  η Δ/νση Περιβάλλοντος της ΠΕ Πειραιώς και Νήσων με έγγραφό της (Αρ217574/8238/18-17.01.2019), αλλά και ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων με νέο έγγραφο του (Αρ. πρωτ. 94545/838/3.4.2019) αναφέρονται εκ νέου στις Αστυνομικές και τις Λιμενικές αρχές του Πειραιά, της Σαλαμίνας και του Περάματος, για την επιτήρηση και φύλαξη του χώρου, καθώς και για ελέγχους και ενημέρωση για τα φορτηγά μεταφοράς αδρανών υλικών που διέρχονται και από τα 2 πορθμεία της Σαλαμίνας, Πέραμα-Παλούκια και Πάχη Μεγάρων-Φανερωμένης.

Μετά από αυτοψία στο λατομικό χώρο, η Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά (Αρ. Πρωτ. 3123 φ.701/2-5-2019), διαπιστώνει την ύπαρξη μεγάλου όγκου παλαιών άχρηστων αντικειμένων, απορριμμάτων, πλαστικών, υπολειμμάτων καλλιεργειών κλπ και συνιστά την προσοχή μια και στο συγκεκριμένο χώρο είχε ήδη εκδηλωθεί πυρκαγιά κατά το παρελθόν.

Επειδή, σχεδόν έξη χρόνια μετά την λήξη της προβληματικής παράτασης μίσθωσης, η λατομική εταιρία παραμένει στους λατομικούς χώρους με τα μηχανήματά της, ενώ παράλληλα προέβη σε μηνύσεις εναντίον αιρετών ή μελών της Επιτροπής κατοίκων, που ενδιαφερόμενοι για την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και το τέλος της παράνομης εξόρυξης και εμπορίας, απευθύνονται στις αρχές του τόπου, πιέζοντας για τη εφαρμογή του νόμου, 

Επειδή, συνεχίζονται οι καταγγελίες πολιτών προς το Α/Τ Σαλαμίνας περί διέλευσης φορτηγών μεταφοράς και παράνομης δραστηριότητας του λατομείου

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

 • σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία παράδοσης/παραλαβής του λατομείου;
 • σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία είσπραξης των χρηματικών ποινών που έχουν επιβληθεί;
 • κατά ποιον τρόπο φυλασσόταν και φυλάσσεται το λατομείο και δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη των αρμοδίων Αστυνομικών και Λιμενικών αρχών όποια παράνομη ενέργεια, τη στιγμή που οι μεν υπηρεσίες διαπιστώνουν την αδιάλειπτη λειτουργία του λατομείου ακόμη και με παραβίαση των σφραγίδων, την παράνομη αποκομιδή αδρανών υλικών, ενώ οι καταγγελίες των πολιτών περί παράνομης δραστηριότητας του λατομείου και περί διέλευσης φορτηγών μεταφοράς στερεών αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) προς το Α/Τ Σαλαμίνας συνεχίζονται ;
 • σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη συνεχιζόμενη απόρριψη σκουπιδιών, βιομηχανικών αποβλήτων και εν δυνάμει επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Π.Ε. Νήσων;
 • σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την αποκατάσταση του χώρου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Αλεξιάδης Τρύφων  

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παππάς Νικόλαος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Γιάννης

Σκουρλέτης Πάνος

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Τζανακόπουλος Δημήτρης

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτσης Αλέξης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος